Jak zrušit registraci k DPH

17.02. 2015 • Tipy a rady

Člověk může být v registru plátců DPH. Může se pak dostat do situace, že plátcem již dále být nechce. Je možné tuto registraci zrušit. Většina lidí ale netuší, jak by toto zrušení mohlo proběhnout. Na následujících řádcích se dočtete, jaké máte možnosti.

Co je DPH

DPH je zkratka pro daň z přidané hodnoty a je to jeden z příjmu státního rozpočtu. Patří mezi tzv. univerzální daně. Tato daň je v České republice platná od roku 1993. Nahradila daň z obratu. Pokud je člověk registrován jako plátce DPH, je jeho povinností odvádět část hodnoty obchodu. Tato část se nazývá daň a její základní výška je 21%. Snížená daň je 15%. Česká republika se musí při stanovování daně řídit pravidly Evropské unie.

Registrace DPH

Člověk se plátcem DPH může stát dobrovolně. Měl si ale dobře rozmysle, zda je to pro něj výhodné, či nikoli. Je to výhodné především pro podnikatele, kteří jako své zákazníky mají velké podniky, kteří jsou plátci DPH.

Ať už člověk chce nebo se prostě musí přihlásit jako plátce DPH, tak se tak děje na příslušném úřadu. Registrace je možná i během podnikání. Registruje-li se člověk hned na počátku svého podnikání, může využít jednotný registrační formulář, který je k dostání na finančním úřadě.

Kdy je nutná povinná registrace plátce DPH

V některých případech stanovuje registraci sám zákon a člověk si tak nemůže vybrat, zda plátcem bude, či nikoli. Registrace je povinná pro ty, kteří za předcházejících 12 kalendářních měsíců měly obrat víc než 1 milion korun.

Přesáhne-li obrat stanovené výše, stává se člověk plátcem DPH povinně, a to od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém byla stanovená částka dosažena.

Podnikal je povinen se zaregistrovat na úřadě. Neděje se tak automaticky, což by si měl každý uvědomit.  Registraci je nutné provést do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení dané částky. Do celkového obratu je nutné započítat i úplaty související s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb, ale také plnění, která byla v té době uskutečněná, ale odběratel je zaplatil později. Co se ovšem do obratu nezapočítává je úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

Povinnost stát se plátcem DPH může člověk i z jiných důvodů. Těmito důvody jsou například členství v nějakém sdružení, v němž je některý z členů plátcem DPH, dojde-li k nabývání majetku privatizací nebo prodejem podniku, a to v případě, pokud podnikání pokračuje i po smrti jedince, který byl plátcem DPH. Některé další případy jsou uvedeny přímo v zákoně.

Dříve se některé osoby stávaly automaticky plátci DPH. V současné době je tomu trošku jinak a právě tyto osoby se stávají identifikovanou osobou. To znamená, že je osoba plátcem DPPPH pouze pro příhraniční plnění. Na rozdíl od České republiky, kde plátcem není. Výhodné je to v tom, kdy takový člověk má nárok na odpočet zaplacené DPH.

Povinnost identifikované osoby vzniká tehdy, když zakoupí zboží nad 326 000 Kč, případně přijetím služby od osoby, která nemá sídlo v České republice a poskytnutím služby s místem plnění ve státě, který je mimo EU.

Povinnost plátce DPH

Podnikatel, který je plátce DPH tak má jisté povinnosti, které musí bez odkladu splnit. Nejdůležitější povinnosti je uplatňovat DPH při prodeji zboží nebo služeb a také vystavovat daňové doklady.

V roce 2013 nastaly nové změny a s tím i nové povinnosti. Jednou z nich je povinnost vystavovat daňové doklady odvádějící DPH i z přijatých záloh. Archivace těchto dokumentů je nutná po dobu 10 let.

Kdy zrušit registraci DPH

Zrušení registrace DPH je možná, ale pouze tehdy, když člověk splní jisté podmínky. Možnost zrušení vychází přímo ze zákona a to § 106 odst. 1.

·  Pokud již uplynula doba jednoho roku od nabytí účinnosti registrace. Toto datum musí být uvedeno na rozhodnutí o registrace

·  Nepřesáhl-li obrat stanovenou částku, to je 1 milion korun, za předcházejících dvanáct měsíců, jdoucí po sobě. Dále se jedná o případ, kdy celková hodnota zboží, které bylo pořízeno z jednoho z členských států, nepřesáhla 326 000 Kč za uplynulý kalendářní rok a pokud nedošlo k překročení této částky ani v roce minulém.

·  Případně další skutečnosti, které může stanovit zákon

Jak na žádost o zrušení registrace

Člověk si nejdříve musí dobře promyslet, zda skutečně splňuje podmínky pro zrušení registrace. Poté staří jen vyplnit tiskopis s názvem „Žádost o zrušení registrace“, kterou si může každý vyzvednout na finančním úřadě. V tiskopise je nutné uvést, podle jakého zákona je tak činěno, a to podle § 106 nebo § 107 zákona.

Na konci žádosti je vyžadován vlastnoruční podpis žadatele, který stvrzuje žádost. Pokud má osoba stanoveného zástupce, podepisuje pak žádost tato zastupující osoba.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články